Warunki korzystania z serwisu

Zapoznaj się z warunkami korzystania z serwisu

Warunki korzystania z serwisu

Wejście i korzystanie z Serwisu oznacza przeczytanie i zaakceptowanie niniejszych Warunków korzystania z serwisu. Jeżeli użytkownik nie akceptuje niniejszych Warunków korzystania z serwisu lub jakiejkolwiek ich części, nie powinien korzystać z Serwisu. Arysta LifeScience Corporation (dalej zwana „Arysta“) może wprowadzać zmiany w niniejszych Warunkach korzystania z serwisu w dowolnym czasie. Dalsze korzystanie z niniejszego Serwisu (lub któregokolwiek z innych Serwisów Arysta) po wprowadzeniu takiej zmiany oznacza zgodę na przyjęcie wiążących Warunków korzystania z serwisu w zmienionej formie. Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas w Warunkach korzystania z serwisu zostaną podkreślone, ale zalecamy częste sprawdzanie treści Warunków korzystania z serwisu. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na daną zmianę w Warunkach korzystania z serwisu, jest zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania korzystania z Serwisów Arysta.

1. Prawidłowość treści
Arysta podejmuje wszelkie starania w celu zapewnienia prawidłowości i aktualności treści zawartych w Serwisie, ale Arysta nie oferuje żadnych gwarancji (wyrażonych, domniemanych lub innych) co do wiarygodności, prawidłowości lub kompletności informacji pojawiających się w Serwisie. Arysta może usuwać materiały z Serwisu według własnego uznania i bez jakiegokolwiek powiadomienia. Wszelkie informacje oferowane w związku ze stosowaniem lub skutecznością konkretnych produktów, jakkolwiek oparte na dowodach naukowych, z założenia mają charakter ogólny. Zawsze należy zapoznać się z etykietą i zasięgnąć pomocy profesjonalisty w razie wątpliwości. Użytkownik polegający na takich informacjach działa wyłącznie na własne ryzyko, a Arysta (z zastrzeżeniem obowiązującego prawa) nie może ponosić odpowiedzialności za rezultaty.

2. Własność intelektualna
Użytkownik wyraża zgodę i akceptuje fakt, że wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej do treści Serwisu, oprogramowania oraz wszelkich kodów HTML i innych kodów zawartych w niniejszym Serwisie pozostają stale własnością Arysta i/lub licencjodawców Arysta oraz są chronione przepisami dotyczącymi praw autorskich oraz innymi przepisami prawa i postanowieniami traktatów międzynarodowych. Wszelkie inne znaki towarowe pozostają własnością ich właścicieli. Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, dystrybuować, transmitować, wyświetlać, przekazywać, odtwarzać, publikować, udzielać licencji, wykorzystywać w celach handlowych, tworzyć dzieł pochodnych, przenosić lub sprzedawać żadnych materiałów, które mogą być przedstawiane w Serwisie w danym momencie, bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Arysta. Serwis i jego zawartość stanowią materiał objęty prawami autorskimi, a prawa autorskie stanowią własność Arysta, o ile nie wskazano inaczej. Bez ograniczeń dla powyższego postanowienia ustala się, że kopiowanie wyżej wymienionych materiałów na jakikolwiek inny serwer lub do jakiejkolwiek innej lokalizacji w celu publikowania, odtwarzania lub dystrybuowania jest wyraźnie zabronione. Znaki towarowe pojawiające się w Serwisie generalnie stanowią własność Arysta lub Arysta uzyskała od właściciela danego znaku towarowego pozwolenie na ograniczone wykorzystywanie tego znaku towarowego w Serwisie. Wszelkie inne znaki towarowe osób trzecich stanowią własność ich odpowiednich właścicieli.

Jeżeli użytkownik jest zainteresowany uzyskaniem pozwolenia na wykorzystywanie któregokolwiek ze znaków towarowych lub innych materiałów, które mogą być wyświetlane w Serwisie w danym czasie, prosimy o kontakt. Arysta nie ponosi odpowiedzialności za występowanie o jakiekolwiek dodatkowe pozwolenia wymagane do wykorzystywania przez osoby trzecie jakichkolwiek znaków towarowych, które nie stanowią własności Arysta lub na które Arysta nie posiada licencji w zakresie takiego wykorzystywania.

3. Zakaz wykorzystywania treści Serwisu do celów handlowych
Użytkownik ma prawo do wykorzystywania materiałów wyświetlanych w Serwisie w danym czasie wyłącznie w sposób wyraźnie dozwolony przez Arysta bądź licencjodawców i partnerów Arysta. Niniejszy Serwis ma na celu przekazywanie informacji związanych z Arysta i jest przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego. Użytkownik nie może wykorzystywać niniejszego Serwisu lub jakichkolwiek materiałów pojawiających się w Serwisie w danym czasie do realizacji jakichkolwiek celów handlowych, w tym (między innymi) reklamowania lub promowania bądź generowania działań w jakimkolwiek innym serwisie.

4. Łącza
Arysta może okresowo umieszczać w niniejszym Serwisie łącza prowadzące do innych Serwisów lub zasobów obsługiwanych przez inne podmioty niż Arysta. Łącza te stanowią udogodnienie dla użytkowników, a Arysta nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych Serwisów lub zasobów, nie potwierdza i nie przyjmuje odpowiedzialności za treść takich zewnętrznych Serwisów lub zasobów, oraz nie ponosi odpowiedzialności i nie sprawuje kontroli w zakresie (ewentualnej) polityki prywatności operatorów Serwisów zewnętrznych. Zalecamy sprawdzenie warunków korzystania i politykę prywatności takich Serwisów zewnętrznych przed wejściem lub korzystaniem z ich zawartości. Jeżeli użytkownik jest zainteresowany utworzeniem hiperłącza do niniejszego Serwisu lub jakiegokolwiek innego Serwisu obsługiwanego bądź prowadzonego przez Arysta, prosimy o kontakt. Arysta generalnie akceptuje łącza do swoich Serwisów. Poprzez umieszczenie takiego łącza użytkownik akceptuje jednak fakt, że Arysta może wymagać usunięcia łącza, jeżeli – według wyłącznego uznania Arysta – jakikolwiek aspekt Serwisu, w którym łącze jest umieszczone, jego zawartość lub jakiekolwiek inne kwestie związane z łączem wywołują obiekcje ze strony Arysta.

5. Ograniczenie odpowiedzialności
Internet stanowi z natury niestabilny kanał komunikacji. W związku z tym użytkownik akceptuje fakt, że niniejszy Serwis jest oferowany w stanie, w jakim się znajduje, oraz w miarę dostępności. Arysta podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia stale prawidłowego funkcjonowania Serwisu, ale Arysta nie gwarantuje nieprzerwanego, terminowego, bezpiecznego lub bezbłędnego działania niniejszego Serwisu, korygowania usterek, oraz nie gwarantuje, że niniejszy Serwis lub serwer, na którym jest udostępniony, są wolne od wirusów komputerowych, błędów lub innych wad.

Akceptując niniejsze Warunki korzystania z serwisu, użytkownik akceptuje fakt, że Arysta nie ponosi wobec użytkownika odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody poniesione wskutek odwiedzania niniejszego Serwisu bądź wykorzystywania informacji dostępnych w Serwisie. Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia własnych środków ostrożności (w tym między innymi instalowania odpowiednich zabezpieczeń w celu uzyskania ochrony przed wirusami komputerowymi i zapewnienia przechowywania aktualnych kopii wszelkich danych) w celu zabezpieczenia się przed stratami lub szkodami.

Partnerzy handlowi

Biostymulatory firmy Arysta LifeScience są sprzedawane przez autoryzowanych dystrybutorów. Skorzystaj z wyszukiwarki i znajdź najbliższego, twojemu miejscu zamieszkania, dystrybutora.

Znajdź dystrybutora

Copyright© 2014 Arysta Lifescience Corporation. All rights reserved.